IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI

i pravne napomene

1. Tvrtka P2P FINANCE d.o.o. za komisijske usluge, upisana u sudski registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS 0812714771 sa sjedištem: Zagreb, Kovinska ulica 4A , OIB: 95834315072 (dalje: P2P FINANCE), preko povezanih osoba vlasnik i upravitelj je online P2P - peer to peer platforme za uzajamno financiranje putem koje članovi P2P platforme trguju (kupuju i prodaju) tražbinama sukladno općim uvjetima i pravilima i na taj način dolaze do dodatne likvidnosti s jedne strane ili do prinosa na uložena sredstva u kupnju tražbina na drugoj strani.

P2P FINANCE u transakcijama na P2P platformi djeluje isključivo u ulozi središnje druge ugovorne strane odnosno komisionara, gdje u svoje ime, a za račun članova P2P platforme posreduje između članova P2P platforme - kupaca tražbina i članova P2P platforme – prodavatelja tražbina.

2. P2P FINANCE ne nudi investicijske savjete u vezi sa tražbinama kojima se trguje na P2P platformi, nego djeluje isključivo u ulozi komisionara koji zaprima i izvršava naloge za kupnju i prodaju tražbina u svoje ime, a za račun članova P2P platforme, a sve prema unaprijed određenim kriterijima koje članovi P2P platforme, sukladno općim uvjetima i pravilima odrede. Član P2P platforme preuzima potpunu odgovornost za odluke u vezi s kupnjom i prodajom tražbina i ostalih usluga vezanih uz tražbine i za eventualni gubitak, obveze ili troškove koji proizlaze iz tih odluka. Tvrtka P2P FINANCE nije odgovorna za ispunjavanje obveza člana P2P platforme i / ili dužnika tražbina i ne jamči ispunjenje njihovih obveza niti preuzima delkredere odgovornost.

3. Svi oblici ulaganja su do neke mjere rizični, čak i kupnja potraživanja ili odobravanje zajmova. P2P platforma upravlja rizicima kako bi ih ograničila ili smanjila. Potencijalni rizici trgovanjem tražbinama uključuju:

  • rizik likvidnosti (potraživanje ili zajam će se otplatiti sa zakašnjenjem),
  • rizik nesolventnosti prodavatelja / dužnika (npr. zbog stečaja ili prisilne nagodbe prodavatelja / dužnika, potraživanje / zajam će se djelomično otplatiti),
  • rizik poslovne prijevare (npr. pronevjera),
  • kreditni rizik,
  • rizik od kvara informacijskog sustava (npr. privremena nemogućnost pristupa trgovačkom računu) i
  • politički / ekonomski rizik (npr. recesija ili druga viša sila uzrokuje usporavanje ekonomije, COVID-19, prekid robnih tokova ili obustava platnih transakcija) i drugi.

4. Ulaganja u kupnju tražbina (potraživanja i zajmovi) putem P2P platforme nisu zajamčena, niti je zajamčeno očuvanje glavnice uložene vrijednosti. Prinosi ostvareni putem P2P platforme u prošlim razdobljima i/ili na drugim tržištima ne jamče stopu prinosa u budućim razdobljima. P2P FINANCE kao upravitelj P2P platforme nije kreditna institucija i kao takav nije u sustavu osiguranja depozita Državne agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, koja upravlja sustavom osiguranja depozita u Republici Hrvatskoj i koji omogućuje zaštitu deponenata od gubitka depozita u slučaju nastupa osiguranog slučaja do iznosa od 100.000 eura.

5. Prije donošenja bilo kakvih odluka o ulaganju, P2P FINANCE sve potencijalne članove P2P platforme potiče da provedu vlastitu dubinsku analizu i ako je potrebno, da se u vezi z raznim oblicima ulaganja konzultiraju sa neovisnim financijskim savjetnicima. P2P FINANCE pri posredovanju informacija članu P2P platforme što se tiče tražbina i dužnika, informacije temelji iz podataka koje je pružio pružatelj podataka i informacija o poslovnim subjektima - Dun & Bradstreet d.o.o., podataka objavljenih u sustavu za trgovanje, podataka dobivenih od dužnika tražbina i javno dostupnih podataka. Ako su navedeni podaci, koji su osnova za posredovanu informaciju članu P2P platforme netočni, nepravilni ili pogrešni, tvrtka P2P FINANCE nije odgovorna za to. P2P FINANCE nije odgovorna za bilo kakvu štetu nastalu članu P2P platforme ili trećoj osobi uslijed ponašanja ili propusta pružatelja podataka i informacija o poslovnim subjektima, pružatelja usluga platnog prometa na fiducijarnom računu, treće osobe koja za tvrtku P2P FINANCE obavlja uslugu pregleda klijenata te sličnih ustanova i vanjskih pružatelja usluga.

6. P2P FINANCE kao upravitelj P2P platforme također nije faktoring društvo. P2P FINANCE u transakcijama na P2P platformi djeluje isključivo u ulozi središnje druge ugovorne strane odnosno komisionara gdje sve transakcije obavlja u vlastitom imenu ali za račun članova P2P platforme. Trgovanje kratkoročnim tražbinama, koja su nastala kao posljedica isporučenih dobara i / ili obavljenih usluga predstavlja samo dio transakcija koje se vrše putem P2P platforme. Zakon o faktoringu (dalje: ZOF) se ne primjenjuje na članove P2P platforme – kupce tražbina, izuzev u slučaju kupnje potraživanja nastalih na temelju izdanih računa za pruženu uslugu i / ili isporučenu robu i to samo onda kada članovi P2P platforme – kupci tražbina na P2P platformi nastupaju kontinuirano tako da kupnja takvih potraživanja postane njihova pretežita djelatnost u odnosu na njihove postojeće registrirane djelatnosti. ZOF se ne primjenjuje na članove P2P platforme - kupce tražbina uključujući i kupnju potraživanja nastalih na temelju izdanih računa za pruženu uslugu i / ili isporučenu robu, sa sjedištem izvan Republike Hrvatske. ZOF se također ne primjenjuje na transakcije na P2P platformi koje se odnose na odobravanje i dobivanje zajmova, bez obzira radi li se o članovima P2P platforme - kupcima tražbina odnosno ulagateljima sa sjedištem u ili izvan Republike Hrvatske.