POLITIKA ZAŠTITE PRIVATNOSTI

1. Voditelj obrade osobnih podataka

P2P FINANCE d.o.o za komisijske usluge., OIB: 95834315072 (dalje: P2P FINANCE) je voditelj obrade osobnih podataka. Ovisno o svrsi obrade, kao voditelj obrade osobnih podataka, P2P FINANCE prikuplja, obrađuje, koristi i analizira vaše osobne podatke.

Za sva pitanja i ostvarivanje prava u obradi vaših podataka možete kontaktirati P2P FINANCE na info@p2pfinance.hr, adresu sjedišta P2P FINANCE-a, telefonski broj 097 766 6307, ili na kontakt službenika za zaštitu podataka: marina.balen@p2pfinance.hr ili Kovinska ulica 4A, 10090 Zagreb (za službenika za zaštitu podataka).

2. Osobni podaci

Kao voditelj obrade svjesni smo važnosti koju osobni podaci predstavljaju za svakog pojedinca i zbog toga nam je iznimno bitno postupanje u skladu s važećim propisima. Stoga kontinuirano radimo na održavanju i unaprjeđenju sigurnosti vaših osobnih podataka i vaše privatnosti.

U područje zaštite osobnih podataka Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (engl. GDPR) uvodi više standarde.

Za razumijevanje Informacija o obradi podataka potrebno je razumjeti osnovne pojmove kao što je osobni podatak i obrada podataka.

Osobni podatak je svaki podatak ili njihova kombinacija kojima se utvrđuje identitet pojedinca ili putem kojih se može utvrditi identitet pojedinca kao što su primjerice ime, prezime, osobni identifikacijski broj, podaci o adresi, lokaciji, fotografija, podaci o zaposlenju, primanjima.

Obrada podataka je svaki postupak na osobnim podacima kao što su prikupljanje, bilježenje, strukturiranje, pohrana, izmjena, obavljanje uvida, uporaba, prijenos te brisanje.

3. Koje podatke P2P FINANCE prikuplja i obrađuje?

P2P FINANCE u svom poslovanju prikuplja osobne podatke radi sklapanja i izvršenja poslovnog odnosa s klijentom kao i radi ispunjavanja obveza određenih zakonima i drugim propisima, stoga realizacija poslovnog odnosa s P2P FINANCE-om nije moguća bez prikupljanja i obrade obveznih i poslovno uvjetovanih podataka.

OBVEZNI PODACI
Obvezni podaci određeni su propisima te su to oni bez kojih P2P FINANCE nije u mogućnosti uspostaviti i/ili održavati poslovni odnos.

To su identifikacijski podaci s važeće identifikacijske isprave i podaci koje je P2P FINANCE obvezan prikupiti u skladu s propisima (Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma) i to: ime i prezime, adresa prebivališta i/ili boravišta, osobni identifikacijski broj (OIB), datum i država rođenja, državljanstvo/državljanstva, naziv i broj identifikacijske isprave uz naziv i državu izdavatelja te važenje kao i važenje dozvole boravka.

Ako obavljate poslovnu djelatnost (obrt ili slobodno zanimanje) to su i podaci iz nadležnog registra i to: naziv, adresa sjedišta, OIB i matični broj.

POSLOVNO UVJETOVANI PODACI
Poslovno uvjetovani podaci su oni koji su potrebni za sklapanje i/ili izvršavanje poslovnog odnosa s P2P FINANCE-om te ovise o usluzi/proizvodu koji se ugovara, odnosno koristi.

Za proizvode i usluge koje ugovarate s P2P FINANCE nužni su podaci za upravljanje rizicima od strane P2P FINANCE, a to su statusni podaci, financijski podaci o poslovanju, podaci o bonitetu i solventnosti te slični podaci.

Poslovno uvjetovan podatak može biti i kontakt podatak ako je potreban za realizaciju usluge ili proizvoda P2P FINANCE (primjerice, adresa elektroničke pošte).

KONTAKT PODACI
Kontakt podaci su dobrovoljno dani podaci te služe kako bi vas P2P FINANCE na najbrži i najjednostavniji način obavijestio o činjenicama i događajima značajnim za proizvod/uslugu za koju ste iskazali interes ili koju koristite te dostavio informacije/dokumentaciju na vaš zahtjev ili upit. To su, adresa različita od adrese sjedišta te ime i prezime kontakt osobe, broj telefona, mobitela, telefaksa, adresa elektroničke pošte.

4. Na koji način P2P FINANCE prikuplja i obrađuje podatke?

REALIZACIJA POSLOVNOG ODNOSA I ISPUNJENJE OBVEZA ODREĐENIH PROPISIMA
P2P FINANCE podatke prikuplja neposredno od klijenta prilikom ugovaranja i iskazivanja interesa za usluge i proizvode, prilikom korištenja proizvoda i usluga P2P FINANCE-a te prilikom bilo koje komunikacije klijenta s P2P FINANCE, u svrhu realizacije poslovnog odnosa te prava i obveza P2P FINANCE-a određenih propisima, P2P FINANCE podatke prikuplja i iz javno dostupnih registara/evidencija, kao što su Jedinstveni registar računa, sudski registar i slično.

Podatke P2P FINANCE obrađuje u svrhu sklapanja i izvršenja poslovnog odnosa radi ispunjenja obveza određenih propisima (izvještavanje državnih i nadzornih tijela kao što su Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Ministarstvo financija, Jedinstveni registar računa kojeg vodi Financijska agencija, te druga tijela koja je P2P FINANCE obvezan obavijestiti i radi ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

NA TEMELJU PRIVOLE
Na temelju dane privole P2P FINANCE obrađuje podatke sadržane u privoli isključivo u svrhu ili svrhe za koje je privola dana. Privola se daje u potpunosti dobrovoljno te time davanje i povlačenje privole ne utječe na ugovaranje proizvoda i usluga P2P FINANCE-a ili realizaciju već ugovorenih.

Obrada podataka na temelju privole doprinosi kontinuiranom unaprjeđenju kvalitete proizvoda i usluga P2P FINANCE-a te time i kvalitete upravljanja vašim financijskim potrebama.

Privolu možete dati za jednu ili više svrha kao što su za:

  • kreiranje posebnih ponuda/preporuka o proizvodima, uslugama i mogućnostima njihovog korištenja (personalizirani marketing) kako bi kao klijent učinkovitije upravljali financijama. Za navedenu svrhu P2P FINANCE obrađuje podatke na temelju korištenja proizvoda i usluga kao što su primjerice, podaci o uvjetima, isteku limita i sl.,
  • povremeno informiranje o proizvodima i uslugama, pogodnostima, novostima i promjenama u poslovanju P2P FINANCE-a (direktni marketing) kako bi vam na raspolaganju bile korisne informacije o poslovanju P2P FINANCE-a, proizvodima i uslugama,
  • unaprjeđenje proizvoda i usluga P2P FINANCE-a prema vašim zahtjevima i očekivanjima na temelju saznanja iz povremenih upita o vašem zadovoljstvu i iskustvu korištenjem proizvoda i usluga P2P FINANCE-a.

U svakom trenutku danu privolu možete povući te P2P FINANCE nakon toga više neće obrađivati vaše podatke u svrhu za koju je privola bila dana. Privolu možete povući na način na koji je i dana. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.

Bez navedenih podataka P2P FINANCE nije u mogućnosti realizirati poslovni odnos putem punomoćnika ili zakonskog zastupnika odnosno poslovni odnos s pravnom osobom ili osobom koja obavlja poslovnu djelatnost.

5. Kome P2P FINANCE dostavlja podatke?

P2P FINANCE dostavlja vaše podatke trećim stranama radi ispunjenja ugovora sklopljenog s vama – sudovima i sličnim javnim registrima – te radi ispunjenja obveza određenih propisima – primjerice, za izvještavanje državnih i nadzornih tijela kao što su Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Ministarstvo financija, Jedinstveni registar računa kojeg vodi Financijska agencija, te članicama svoje grupe radi ispunjenja obveze upravljanja rizicima.

Pojedine procese obrade podataka P2P FINANCE obavlja koristeći usluge pružatelja usluga uz primjenu tehničkih i organizacijskih mjera zaštite podataka – (primjerice: računovodstvene usluge, usluge pravnog i poslovnog savjetovanja, pružatelja IT usluga, osiguravajućim društvima, pružateljima ispisa i slanja dopisa klijentima, pružateljima usluga u oblaku, pružateljima socijalnih mreža i internet marketinga). Pružatelji usluga za P2P FINANCE kao voditelja obrade djeluju u odnosu na osobne podatke kao izvršitelji obrade te P2P FINANCE vodi računa da su pružatelji usluga unutar područja Europske unije ili da se radi o područjima koja su obuhvaćena odlukom o primjerenosti Europske komisije čime je osigurana najviša razina zaštite osobnih podataka klijenata (Privacy shield EU-USA).

6. Podaci punomoćnika, zakonskih zastupnika i stvarnih vlasnika pravnih osoba

P2P FINANCE je obvezan prikupiti i obrađivati identifikacijske podatke s važeće identifikacijske isprave i podatke koje je P2P FINANCE obvezan prikupiti u skladu s propisima (Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma), za punomoćnika klijenta, zakonskog zastupnika klijenta maloljetne osobe / osobe pod skrbništvom te zakonskog zastupnika pravne osobe i to: ime i prezime, adresa prebivališta i/ili boravišta, identifikacijski broj, MBG, datum, mjesto i država rođenja, naziv i broj identifikacijske isprave uz naziv i državu izdavatelja te državljanstvo/državljanstva.

P2P FINANCE je obvezan prikupiti i obrađivati identifikacijske podatke s važeće identifikacijske isprave i podatke koje je P2P FINANCE obvezan prikupiti u skladu s propisima (Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma) za stvarnog vlasnika klijenta pravne osobe i osobe koja obavlja poslovnu djelatnost i to: ime i prezime, adresa prebivališta i/ili boravišta, identifikacijski broj, MBG, datum, mjesto i država rođenja, naziv i broj identifikacijske isprave uz naziv i državu izdavatelja.

Bez navedenih podataka P2P FINANCE nije u mogućnosti realizirati poslovni odnos putem punomoćnika ili zakonskog zastupnika odnosno poslovni odnos s pravnom osobom ili osobom koja obavlja poslovnu djelatnost.

7. Sigurnost obrade podataka

P2P FINANCE provodi tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bi osigurala odgovarajuću razinu sigurnosti obrade vaših podataka.

8. Čuvanje osobnih podataka

P2P FINANCE će čuvati osobne podatke samo onoliko dugo koliko je nužno da bi se postigla svrha u koju su se osobni podaci prikupljali i obrađivali. Ako P2P FINANCE obrađuje podatke na temelju zakona, čuvat će ih u razdoblju propisanom zakonom. Pri tome se neki podaci čuvaju za samo vrijeme suradnje s tvrtkom, a neki se moraju čuvati trajno.

Osobne podatke koje P2P FINANCE obrađuje na temelju ugovornog odnosa, P2P FINANCE čuva u razdoblju potrebnom za izvršenje ugovora i daljnjem razdoblju od 6 godina nakon njegovog raskida, osim u slučajevima spora između pojedinca i P2P FINANCE u vezi s ugovorom. U takvom slučaju, P2P FINANCE čuva podatke 10 godina nakon što je sudska odluka, arbitraža ili nagodba postala konačna ili, 5 godina od dana mirnog rješenja spora, u koliko do sudskog spora nije došlo.

Sve osobne podatke koje P2P FINANCE obrađuje na temelju privole pojedinca ili se radi o obveznim podacima i poslovno uvjetovanim podacima P2P FINANCE će zadržati do trenutka povlačenja privole ili do primitka zahtjeva po brisanju podataka. Nakon povlačenja privole ili primitka zahtjeva za brisanjem, podaci se brišu najkasnije u roku od 15 dana. P2P FINANCE može izbrisati te podatke i prije opoziva ako je postignuta svrha obrade osobnih podataka ili ako zakon to zahtijeva.

Izuzetno, P2P FINANCE može odbiti zahtjev za poništenjem podataka iz razloga kao što su sljedeći: ostvarivanje prava na slobodu izražavanja i informiranja, ispunjenje zakonske obveze obrade, razlozi od javnog interesa u području javnog zdravlja, svrhe arhiviranja u javnom interesu, znanstvene ili povijesne istraživačke svrhe ili u statističke svrhe, provođenje ili obrana pravnih zahtjeva.

Nakon što prođe razdoblje zadržavanja, P2P FINANCE mora učinkovito ili trajno izbrisati ili anonimizirati osobne podatke tako da se više ne mogu povezati s određenom osobom.

9. Kolačići

Internetske stranice (P2P FINANCE) rade uz pomoć kolačića. Kolačić (angl. cookie) je datoteka koja pohranjuje postavke pojedinačnih internetskih stranica. Web stranice spremaju kolačiće na uređaje korisnika, koje koriste za pristup internetu kako bi identificirali pojedinačne uređaje i postavke koje koriste korisnici prilikom pristupa njima. Kolačići omogućuju internetskim stranicama prepoznavanje je li korisnik već posjetio neku određenu stranicu, a pomoću naprednih aplikacija mogu se upotrijebiti za prilagođavanje pojedinačnih postavki. Pohrana im je pod potpunom kontrolom internetske tražilice koju pojedinac koristi. Putem internetskih tražilica kolačiće po želji možete ograničiti ili onemogućiti.

Kolačići su male tekstualne datoteke koje se obično preuzimaju na vaše računalo, tablet ili mobilni uređaj (u nastavku teksta: uređaj) s web lokacija koje posjećujete. Kolačići omogućuju jednostavnije korištenje budući da spremaju vaše postavke za web stranicu (primjerice, odabir jezika) te ih pri ponovnom pokretanju iste iznova učitavaju. Na taj su način informacije sadržane na web stranici prilagođene vašim potrebama i uobičajenim načinima korištenja.

Internetska stranica P2P FINANCE koristi sljedeće kolačiće:

Naziv kolačića Trajanje Namjena
ads.linkedin    
lang Trajanje sesije  
     
google.com    
1P_JAR Trajanje sesije Za prilagodbu Google oglašavanja
APISID 2 godine  
CONSENT 19 godina  
HSID 2 godine  
NID do 6 tjedana Za prilagodbu Google oglašavanja
S Sesija  
SAPISID 2 godine  
SID 2 godine  
SIDCC 2 godine  
SSID 2 godine  
glc_au    
     
p2pfinance.hr    
_ga 2 godine Google kolačić za razlikovanje korisnika
_gid 24 sata Google kolačić za razlikovanje korisnika
_gat 1 minuta Za kontrolu pristupa stranici
doubleclick.net    
DSID 2 godine  
IDE 1 godina  
     
google.si    
1P_JAR Trajanje sesije Za prilagodbu Google oglašavanja
APISID 2 godine  
HSID 2 godine  
NID do 6 tednov Za prilagodbu Google oglašavanja
OGPC    
SAPISID 2 leti  
SID 2 godine  
SIDCC 2 godine  
SSID 2 godine  
OTZ    
     
gstatic.com    
1P_JAR Trajanje sesije Za prilagodbu Google oglašavanja
CONSENT 19 godina  
     
linkedin.com    
AMCV_14215E3D5995C57C0A495C55 2 godine  
USERMATCHHISTORY    
_ga 2 godine Google kolačić za razlikovanje korisnika
_lipt    
bcookie    
lang    
li_oatmi    
liap 1 lgodinaeto  
lidc    
utag_main 1 godina  
     
www.p2pfinace.hr    
ci_session Trajanje sesije  
csrf_cookie_name Trajanje sesije  
_ga 2 godine Koristi se za razlikovanje korisnika
_gid 24 sata Koristi se za razlikovanje korisnika
_gat 1 minuta Za kontrolu pristupa internetskoj stranici
_gali 24 sata Poboljšana dodjela veza

Pohrana i upravljanje kolačićima je pod potpunom kontrolom internetske tražilice koju pojedinac koristi. Internetska tražilica može prema želji korisnika ograničiti ili onemogućiti pohranu kolačića. Također možete izbrisati kolačiće pohranjene u vašoj tražilici. Za više informacija provjerite upute na internetsku stranicu pojedinačne tražilice.

10. Vaša prava u odnosu na vaše osobne podatke

Opća uredba o zaštiti podataka u odnosu na osobne podatke predviđa sljedeća prava: pravo da budete informirani o obradi vaših osobnih podataka, pravo na ispravak netočnih podataka, pravo na brisanje podataka ako više nisu potrebni za realizaciju prava i obveza iz poslovnog odnosa ili za ispunjenje obveza P2P FINANCE određenih propisima ili radi ostvarivanja i obrane pravnih zahtjeva, pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost te pravo na prigovor.

Prigovor vezan za vaše osobne podatke imate pravo uputiti P2P FINANCE-u na info@p2pfinance.hr, adresu sjedišta P2P FINANCE-a, telefonski broj 097 766 6307, ili na kontakt službenika za zaštitu podataka: marina.balen@p2pfinance.hr ili Kovinska ulica 4A, 10090 Zagreb (za službenika za zaštitu podataka).

Prigovor možete uputiti i nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka, odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

11. Objava promjena

Sve promjene naše politike zaštite osobnih podataka bit će objavljene na internetskoj stranici P2P FINANCE: https://p2pfinance.hr/osobni-podaci. Korištenjem naše internetske stranice korisnik potvrđuje da prihvaća i slaže se sa cjelokupnim sadržajem ove politike zaštite privatnosti.

P2P FINANCE d.o.o. Zagreb, 15. 09 2020.